Vypsaná témata prací

Diagnostický a servisní software pro digitálně řízené kolejiště (bakalářská práce)

 • Softwarové testování digitálních komponent kolejiště
 • Zjišťování aktuálního stavu komponent zapojených v kolejišti
 • Servisní informace o komponentách a jejich využití při konstrukci, opravách a změnách konfigurace tratě

Graficko-technologická nadstavba řídicího softwaru pro vlakový provoz

Práce může být podle rozsahu a hloubky zpracování jako bakalářská, ale i diplomová.

Hlavní částí je návrh a implementace graficko-technologické nadstavby pro potřeby řízení kolejišť:

 • zobrazování grafikonu vlakové dopravy,
 • zaznamenávání reálného průjezdu vlaku grafikonem,
 • přidávání nových vlaků,
 • mazání zrušených vlaků,
 • automatické stavění vlakových cest.

Řešení má mít serverovou a klientskou část. Klientská část bude běžet na obslužném počítači vedle reliéfů stanic, kde se bude zobrazovat grafikon. Serverová část bude připojena k používanému softwaru pro ovládání kolejiště (JOP -- jednotné obslužné pracoviště).

Řízení silniční dopravy na modelovém kolejišti (bakalářská práce)

Návrh koncepce silniční dopravy a jejího řízení: výběr komponent technického vybavení z existujících nabídek, návrh systému řízení včetně základních funkcí a uživatelského rozhraní, analogického k systému řízení vlakové dopravy (Jednotné obslužné pracoviště -- JOP). Příprava na integraci do řídicího systému vlakové dopravy.

Implementace řízení silniční dopravy na modelovém kolejišti (bakalářská práce)

Práce navazující na koncept silniční dopravy a jejího řízení v předchozí bakalářské práci. Jde o implementaci navrženého systému, testování ve skutečných podmínkách modelového kolejiště a integraci se systémem řízení vlakové dopravy. Klientská část systému řeší uživatelské rozhraní a ovládání dopravy, serverová část poveluje vozidla a integruje informace s řízením vlakové dopravy.

Testovací framework aplikace hJOP

Cílem práce je vytvořit testovací framework a definovat sadu testů pro aplikaci hJOP, která řídí provoz na modelových kolejištích v laboratoři. Testovací prostředí bude s aplikací hJOP komunikovat pomocí síťového socketu v režimu klient. Testovací framework se připojuje k serveru, který poveluje a kontroluje, že dostává správné odpovědi.

Vlakový zabezpečovač v mobilní aplikaci hJOPdriver

Cílem práce je do mobilní aplikace (OS Android) pro řízení jízdy vlaků implementovat vlakový zabezpečovač – sadu kontrol, které zajistí, že strojvedoucí vede vlak bezpečně. Kontroly: např. kontrola nepřekročení maximální dovolené rychlosti, kontrola neprojetí návěsti stůj. Vhodné pro zájemce o vývoj mobilních aplikací, zahrnuje navázání na existující codebase.

Ovládání kolejiště bezdrátovým zařízením

 • Desktopová/embedded aplikace umožňující připojení bezdrátových ovladačů k digitální centrále DCC.
 • Zahrnuje: vývoj desktopové aplikace, komunikace přes sériový port, síťová komunikace, vývoj daemonu.

Řízení osvětlení kolejiště

 • Nadstavba řídicího softwaru kolejiště pro osvětlení modelující reálný stav.
 • Zahrnuje: vývoj aplikace napojené na řídicí systém kolejiště, která podle času rozhodne o způsobu osvětlování (lampy, budovy, vozidla).
 • Předpokládá se možnost konfigurace i interaktivního ovládání osvětlovacích prvků.

Řízení točny v digitálním modelu kolejiště

 • Navazuje na již obhájenou práci, v níž byly vyřešeny základní principy a možnosti ovládání.
 • Zahrnuje: vývoj vhodného uživatelského rozhraní aplikace napojené na řídicí systém kolejiště, která umožní komfortní ovládání pohybu točny, zobrazování stavu natočení a obsazenosti.

Specializovaný výukový programovací jazyk pro ovládání kolejiště (bakalářská práce)

Modelové kolejiště v laboratoři řízení kolejových vozidel je technologický celek ovladatelný přes webové rozhraní přenosem dat ve formátu JSON. Pro účely základní výuky však přímé ovládání tímto způsobem není vhodné. Programovací jazyk využívající tohoto způsobu ovládání kolejiště musí splňovat určitá technická a didaktická kritéria, aby bylo možné jeho využitím demonstrovat a prakticky vyzkoušet základní algoritmické obraty, ale také složitější scénáře vlakové dopravy. V rámci závěrečné práce jde o návrh jazyka a implementaci jeho generačního nebo interpretačního překladače.

Momentálně realizované práce

Hardware inteligentního detektoru obsazení kolejových obvodů

Vypracované práce

Řízení točny v digitálním modelu kolejiště

 • Bakalářská práce, jejiž cílem bylo navrhnout principy software pro řízení lokomotivní točny.
 • Vypracoval: David Bezděkovský.
 • Úspěšně obhájeno v červenci 2022.

Automatizace objíždění souprav na modelovém kolejišti

 • Diplomová práce, jejímž cílem je přejet hnacím vozidlem na druhý konec soupravy.
 • Vypracovala: Zarina Galieva
 • Úspěšně obhájeno v červenci 2020.

Detekce překážek na modelové železniční trati

 • Diplomová práce, jejímž cílem je rozpoznat překážky na trati na základě obrazu snímaného z kamery umístěné v lokomotivě.
 • Vypracoval: Jakub Jůza.
 • Úspěšně obhájeno v únoru 2019.

Staniční hlášení na modelové železnici

 • Bakalářská práce, jejímž cílem je implementovat technologii staničního rozhlasu.
 • Vypracoval: Petr Řepa.
 • Úspěšně obhájeno v červnu 2018.
 • Zahrnuje: výběr platformy pro přehrávání zvuků v kolejišti, vytvoření programového vybavení pro zařízení, nasazení zařízení, ladění zařízení, poctivé verzování projektu.
 • Zvuky namluvili: Veronika Vašíčková, Ivona Fúziková, Zbyněk Rybička.

Řízení kolejového provozu mobilním zařízením

 • Diplomová práce, jejímž cílem bylo implementovat aplikaci pro řízení jízdy vlaku z mobilního zařízení.
 • Vypracoval: Miroslav Mařík.
 • Úspěšně obhájeno v lednu 2017.
 • Aplikace je momentálně udržována Janem Horáčkem jako součást projektu hJOP.

Návrh asistenčního systému řízení pro drážní vozidla

 • Bakalářská práce, jejimž cílem bylo umět pomocí počítačového programu rozpoznat značky na trati.
 • Vypracoval: Jakub Jůza.
 • Úspěšně obhájeno v květnu 2016.

Možnosti digitálního řízení tramvajového provozu

 • Diplomová práce řešící návrh automatické systému pro řízení tramvajového provozu na jednoduché trati.
 • Vypracoval: Aleš Procházka.
 • Úspěšně obhájeno v květnu 2016.

Analýza modelu řízení železnice

 • Bakalářská práce analyzující systém řízení kolejišť v laboratoři.
 • Vypracoval: David Krénar
 • Úspěšně obhájeno v lednu 2015.